Zakres Obsługi Wspólnej

Do zadań CUW zgodnie ze statutem należy obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna placówek:

a) w zakresie obsługi finansowej (m.in.):

 • bieżący nadzór nad realizacją planów finansowych jednostek obsługiwanych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych przewidzianych prawem we współpracy z dyrektorami jednostek obsługiwanych
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostek obsługiwanych,
 • przeprowadzanie inwentaryzacji aktywów i pasywów jednostek obsługiwanych oraz ustalanie wyniku finansowego,
 • realizacja wypłat świadczeń w ramach ZFŚS,
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowej dokumentacji finansowej

b) w zakresie obsługi kadrowo-płacowej (m.in.):

 • prowadzenie dokumentacji i akt osobowych
 • sporządzanie i wypłacanie list wynagrodzeń
 • dokonywanie rozliczeń z US, ZUS i innymi urzędami

c) w zakresie obsługi administracyjnej (m.in.):

 • realizowanie zamówień publicznych
 • koordynacja i doradztwo w zakresie robót budowlanych oraz remontów
 • prowadzenie ewidencji składników majątkowych
 • przeprowadzanie inwentaryzacji aktywów i pasywów

d) opracowywanie na potrzeby Burmistrza Miasta Świdwin analiz i sprawozdań dotyczących działalności obsługiwanych jednostek;

e) realizacja innych zadań powierzonych CUW przez Miasto Świdwin, wiążących się ze wspólną obsługą.