Zakres Obsługi Wspólnej

Do zadań CUW zgodnie ze statutem należy obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna placówek:

a) w zakresie obsługi finansowej (m.in.):

 • bieżący nadzór nad realizacją planów finansowych jednostek obsługiwanych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych przewidzianych prawem we współpracy z dyrektorami jednostek obsługiwanych,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostek obsługiwanych,
 • przeprowadzanie inwentaryzacji aktywów i pasywów jednostek obsługiwanych oraz ustalanie wyniku finansowego,
 • realizacja wypłat świadczeń w ramach ZFŚS,
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowej dokumentacji finansowej,
 • rozliczanie pobytu dzieci w przedszkolach publicznych,
 • rozliczanie opłat za wyżywienie w szkołach podstawowych;

b) w zakresie obsługi kadrowo-płacowej (m.in.):

 • prowadzenie dokumentacji i akt osobowych,
 • sporządzanie i wypłacanie list wynagrodzeń,
 • dokonywanie rozliczeń z US, ZUS i innymi urzędami;

c) w zakresie obsługi administracyjnej (m.in.):

 • realizowanie zamówień publicznych,
 • koordynacja i doradztwo w zakresie robót budowlanych oraz remontów,
 • prowadzenie ewidencji składników majątkowych,
 • przeprowadzanie inwentaryzacji aktywów i pasywów;

d) opracowywanie na potrzeby Burmistrza Miasta Świdwin analiz i sprawozdań dotyczących działalności obsługiwanych jednostek;

e) realizacja innych zadań powierzonych CUW przez Miasto Świdwin, wiążących się ze wspólną obsługą.