Usługa cateringowa zbiorowego żywienia dzieci

Świdwińskie Centrum Usług Wspólnych zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Usługa cateringowa zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Świdwin”

prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710).

Wszelkie pytania w sprawie postępowania należy kierować do CUW Świdwin poprzez platformę e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/ lub przez ePUAP dostępny pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal.

Oferty należy składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej   https://ezamowienia.gov.pl

 

Termin składania ofert: do 20 lipca 2023 r. do godziny 10:00.