Struktura Organizacyjna

W skład struktury organizacyjnej Świdwińskiego Centrum Usług Wspólnych wchodzą następujące stanowiska:

  • Dyrektor Centrum – Joanna Kruk
  • Główny księgowy – Ilona Kandziak

W skład Działu Finansowo-Księgowego wchodzą następujące stanowiska pracy:

  • Stanowisko ds. rozliczeń i ewidencji księgowości –  Joanna Grad,
  • Stanowisko ds. księgowości ŚOK – Paulina Załoga,
  • Stanowisko ds. rozliczeń i ZFŚS – Iwona Goleniowska,
  • Stanowisko ds. płac – Anna Sołowiej,
  • Stanowisko ds. płac – Monika Liszka,

W skład Działu Organizacyjno – Kadrowego wchodzą następujące stanowiska pracy:

  • Stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych – Milena Wargocka,
  • Stanowisko ds. kadr – Anna Rewińska,
  • Stanowisko ds. analiz i sprawozdawczości – Edyta Pawlik.

Zakres kompetencji poszczególnych wydziałów i komórek organizacyjnych Świdwińskiego Centrum Usług Wspólnych określa Regulamin Organizacyjny Centrum.