Sprawozdania finansowe w BIP

Na podstawie § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej jednostki sporządzające sprawozdania finansowe mają obowiązek opublikować je w terminie do 10 maja roku następnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Na stronie BIP Świdwińskiego Centrum Usług Wspólnych zostało udostępnione sprawozdanie finansowe za 2022 rok. Zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Sprawozdania finansowe”- cuwswidwin.bip.gov.pl/sprawozdania-finansowe-za-2022

Jednocześnie informuję, że jednostki obsługiwane zamieściły sprawozdania finansowe na swoich stronach BIP.