Nagroda specjalna dla nauczycieli

Zgodnie z art. 92a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela nauczycielowi pozostającemu w dniu 20 września 2023 roku w stosunku pracy w szkole lub przedszkolu przyznaje się nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 1.125,00 zł brutto.

Nagroda ta stanowi przychód ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie została wymieniona w katalogu przychodów zwolnionych z opodatkowania, dlatego przychód ten zostaje również uwzględniony w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. W zależności od indywidualnej sytuacji rozliczeniowej podatnika 13 października 2023 roku na rachunek bankowy nauczyciela trafi kwota ok. 760,00 zł. Podawana w mediach kwota 1.345,95 zł jest kwotą przekazywaną do jednostki samorządu terytorialnego i zawiera również koszty leżące po stronie pracodawcy (tzw. brutto ubruttowione).