Informacja ogólna dla osób, których dane osobowe będą przetwarzane przez Świdwińskie Centrum Usług Wspólnych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE L z dnia 4 maja 2016 r.) – dalej RODO, informujemy iż:

Administratorem danych osobowych jest:

Świdwińskie Centrum Usług Wspólnych z siedzibą: plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin. Z administratorem danych można się skontaktować telefonicznie pod numerem  tel. 94-36-480-14 na adres e-mail: cuw@swidwin.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Krzysztofa Rychel jako Inspektora Ochrony Danych osobowych, z którym można się kontaktować poprzez email: iodo_swidwin@wp.pl telefonicznie pod nr tel. 601 080 704 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele i podstawy przetwarzania.

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez administratora w związku z realizacją zadań statutowych, a podstawę przetwarzania w zależności od realizowanego celu może stanowić:

 • 6 ust. 1 lit. a) RODO – czyli wyrażona zgoda (np. na upublicznienie wizerunku, imienia i nazwiska, itd.).;
 • 6 ust. 1 lit. b) RODO – w związku z zamiarem zawarcia, zawarciem i realizowaniem umowy z administratorem;
 • 6 ust. 1 lit. c) RODO – w przypadku, gdy administrator będzie realizował obowiązek prawny na nim spoczywający, wynikający z przepisu prawa (np. w związku z rekrutacją do przedszkola, szkoły);
 • 6 ust. 1 lit. d) RODO – w przypadku podejmowania przez administratora działań związanych z ratowaniem zdrowia lub życia;
 • 6 ust. 1 lit. e) RODO – w przypadku realizowania przez administratora działań w szeroko rozumianym interesie publicznym, bądź z racji sprawowanej władzy.

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 • podmioty świadczące obsługę prawną, informatyczną, ekonomiczną administratora,
 • jednostki administracji publicznej uprawnione do sprawowania kontroli i nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania administratora oraz jednostek przez niego obsługiwanych,
 • wszelkie podmioty mogące potwierdzić prawdziwość podanych administratorowi danych,
 • wszelkie podmioty upoważnione do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (ZUS, US, Kuratorium Oświaty, Sądy itp.).

Okres przechowywania danych.

Dane w odniesieniu do konkretnej czynności, będą przechowywane przez czas wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt przyjętego przez administratora.

Sposób przetwarzania danych osobowych

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie zostaną poddane profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich bez wyraźnej zgody właściciela danych bądź jasnej informacji w tej kwestii.

Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące Prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do wycofania zgody w przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody,
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie przez Państwa danych może być wymogiem ustawowym – gdy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), e), bądź dobrowolne gdy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1  lit. a), jak również niezbędnym dla celu przetwarzania, gdy podstawą tej operacji będzie art. 6 ust. 1 lit. b), c). Powyższe jest uzależnione od celu przetwarzania danych osobowych i podstawy prawnej sankcjonującej ich przetwarzanie.