Usługa cateringowa zbiorowego żywienia dzieci

Świdwińskie Centrum Usług Wspólnych zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Usługa cateringowa zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Świdwin”

prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710.).

 

Oferty należy składać drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej

 https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-63ca5c20-76ce-11ed-94da-6ae0fe5e7159

Termin składania ofert: do 16 grudnia 2022 r. do godziny 10:00.