Świdwińskie Centrum Usług Wspólnych

 

W dniu 4 września 2020 r. na sesji Radni Miasta Świdwin podjęli uchwałę o powołaniu Świdwińskiego  Centrum Usług Wspólnych.  Podstawą prawną powołania CUW jest art. 10a – 10d ustawy o samorządzie gminnym, która weszła w życie 1 stycznia 2016 roku dając możliwość samorządom tworzenia obsługi wspólnej jednostek oświatowych.

Podczas licznych debat na temat unowocześnienia świdwińskiej oświaty wielokrotnie padały propozycje utworzenia w mieście takiego właśnie Centrum, które swoim działaniem miałoby objąć obsługę administracyjno–finansowych świdwińskich szkół i przedszkoli.

CUW Świdwin jest niezależną jednostką organizacyjną powoływaną w celu wspólnej obsługi jednostek oświatowych w zakresie finansowo-księgowym, sprawozdawczości, kadr, rozliczeń płac i centralizacji zakupów. Podstawowym jego celem jest ujednolicenie procedur i polityki rachunkowości obsługiwanych jednostek, centralizacja podatku VAT, podniesienie poziomu sprawności zarządzania obsługiwanymi jednostkami, optymalizacja zatrudnienia i zasobów w jednostkach objętych obsługą wspólną, obniżenie poziomu kosztów funkcjonowania, poprawa jakości świadczonych usług przez jednostki prowadzone przez Miasto Świdwin.

Powstanie Centrum jest szansą na poprawę jakości pracy poprzez rezygnację z powielania tych samych czynności w różnych jednostkach i daje możliwość osiągnięcia w kolejnych latach funkcjonowania wymiernych oszczędności finansowych, łatwiejszej kontroli i lepszego obiegu dobrych praktyk oraz wiedzy.